Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe


En gennemgang af bestemmelserne i AB 18 om forsinkelse og de økonomiske konsekvenser ved forsinkelse, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe

 

Dette modul er en del af JUC AB 18-certificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Hvis du ønsker at deltage på alle 4 moduler, er prisen kr. 23.180. 
 

Udbytte

 

På kurset får du en indgående forståelse for reglerne om tidsfristforlængelse, forsinkelse og dagbod samt en indgående forståelse for reglerne om ekstraarbejder, mangler og konflikt- og tvistløsning i henhold til det nye AB system.


Du får bl.a.: 

 • Viden om hvornår og hvordan tidsfristforlængelser påberåbes og bevissikres bedst muligt
 • Viden om hvornår og hvordan dagbod varsles, så dagbodskravet ikke fortabes 
 • Viden om hvornår du kan kræve forceringsomkostninger betalt og hvilke overvejelser, du bør gøre dig, før du påbegynder forcering
 • Overblik over de overvejelser, du bør gøre dig vedrørende forsinkelse, tidsfristforlængelse og dagbod forud for indgåelse af dine entreprisekontrakter 
 • Viden om hvornår du har ret og pligt til at kræve at udføre ekstraarbejder
 • Viden om hvornår du kan kræve ekstraarbejder betalt, herunder hvilke krav bygherren kan stille til din dokumentation af ekstraarbejdernes omfang og pris
 • Viden om hvordan mangler påberåbes og bevissikres bedst muligt
 • En opdatering på retspraksis omkring fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer under voldgiftssager og skønssager
 • En grunding indføring i AB 18's nye konflikttrappe, herunder forståelse for brugen af mediation, mægling og hurtige afgørelser
 • Overblik over de overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med anlæggelse af voldgiftssag og opstart af skønssager  

Indhold

 

Tid, forsinkelse og dagbøder er centrale elementer i stort set alle byggesager. De nye AB 18-vilkår har på en række områder implementeret voldgiftspraksis, der bliver gennemgået på dette kursus. Samtidig er ekstraarbejder og mangler er centrale elementer i stort set alle byggesager. Det er konflikter også. Vi kigger derfor nærmere på disse centrale emner, ligesom vi fokuserer på konflikthåndtering med udgangspunkt i de nye AB 18-regler, herunder særligt den helt nye konflikthåndteringstrappe i denne

På kurset gennemgår underviserne først de relevante bestemmelser i AB 18 om tidsfristforlængelse, ansvaret for forsinkelsen og de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen for byggeriets parter. Du får et indgående kendskab til reglerne om tid, forsinkelse, dagbodskrav og erstatning og godtgørelseskrav. Vi gennemgår reglerne om forsinkelse, tidsfristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB 18 

Underviserne belyser på baggrund af de deres mangeårige praktiske erfaring de væsentligste faldgruber i praksis, ligesom du får gode råd i forhold til håndtering af dagbod og erstatning ved kontraktindgåelse, varsling af dagbodskrav og meget mere. Du får gode råd til brugen af dagbod. Underviserne fokuserer på, hvordan du bevissikrer en eventuel forsinkelse eller tidsfristforlængende begivenhed. Der er fokus på aflevering til tiden, herunder hvordan både bygherrer og entreprenører undgår forsinkelse eller mindsker en forsinkelse, der allerede er opstået.

På kurset får du også et indgående kendskab til reglerne om ekstraarbejder, mangler, bevissikring ved syn og skøn og konflikthåndtering. Vi gennemgår reglerne herom med udgangspunkt i AB 18, rets- og voldgiftspraksis og praktiske eksempler fra undervisernes hverdag. Du får praktiske værktøjer til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at vurdere, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde.

Tvister i byggesager skal gribes rigtig an for at sikre det fornødne bevis ved en eventuel senere afgørelse i voldgiftsretten eller ved de almindelige domstole. Du lærer på kurset at håndtere beviserne i tide og på den rigtige måde.

Underviserne giver gode råd i forhold til håndtering og udarbejdelse af skønstemaer, dokumentationskrav i forbindelse med ekstraarbejder, gennemførelse af syn og skøn, stadeopgørelser og sagkyndig beslutninger samt fokuserer på de nye regler om mægling, mediation, hurtige afgørelser mv.  

Emner er bl.a.:

 • Entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse – hvornår?
 • Bygherrens ansvarspådragende forsinkelse – hvornår?  
 • Tidsfristforlængelse, herunder formkrav og bevissikring
 • Dagbøder, herunder formkrav, opgørelse og beregning
 • Dagbøder for overskridelse af mellemterminer
 • Forcering – hvornår kan entreprenøren kræve betaling for forcering? 
 • Hvornår foreligger der ekstraarbejder, og hvordan får entreprenøren betaling for det ?
 • Hvornår er der mangler ved arbejderne, og hvad er retsvirkningen heraf?
 • Varslinger og reklamationer
 • Bevissikring af fejl og mangler gennem syn og skøn
 • Konflikthåndtering inden tvisten eskalerer
 • Den nye konflikttrappe – mediation og mægling
 • Den nye konfliktrappe – hurtige afgørelser
 • Voldgift og overvejelser før anlæggelse af voldgiftssag
 • Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer under syn og skøn samt under voldgiftssager 

 

Målgruppe

 

Certificeringen er ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.
Certificeringen i AB 18 henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som på denne måde beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant kursusmateriale, herunder AB 18- og ABT 18-dokumenterne samt betænkningen til disse gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 29. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Certificering