eJUC

eJUC er JUC’s e-learningskoncept, hvor du får adgang til unikke videolektioner med gennemgang og fortolkning af principielle domme og afgørelser. Gennemgangen foretages af højtstående advokater, som selv har været en del af retssagerne, der har ført til de vigtigste domme og afgørelser.

Lektionerne har en varighed af 45 minutter og omfatter både videomateriale, tekster og en afsluttende test. Lektionerne opfylder Advokatsamfundets krav til godkendelse af obligatorisk efteruddannelse.

”eJUC er et vigtigt redskab i mit daglige arbejde. Med et helt online bibliotek med lektioner om principielle domme og afgørelser får jeg et direkte indblik i retspraksis."

Sebastian Dunge Rasmussen, advokat, Bech-Bruun

Åbn alle
  • Årsabonnement til eJUC
  • Månedsabonnement til eJUC
  • Ligebehandling ifm. handicappede - Ring/Werge-sagen m.fl.
  • Lønmodtager eller ejer - en sag om aftrædelsesvilkår for ansat med ejerskab
  • Leaverbestemmelser i lyset af den nye aktieoptionslov - to domme fra Højesteret
  • Bonus ifm. misligeholdelse - to principielle domme
  • Bod som følge af fejlagtig lønudbetaling – Accenture-dommen
  • Medarbejders skjulte optagelse af chefen
  • TV-overvågning af medarbejder
  • Modregning af sygedagpengerefusion
  • Arbejdstagers rettigheder ifm. virksomhedsoverdragelser - tre principielle domme
  • Rettigheder for udstationerede medarbejdere – Solesi-sagen
  • Rådgivning- og erstatningsansvar - Jan Aarsø Nielsen-sagen
  • Rammer for arbejdsretlige konflikter i Danmark og EU - Ryan Air-sagen
  • Fratrædelsesaftaler og endelighedsklausuler
  • Sexchikane
  • Kollektive afskedigelser
  • Medarbejderes retsstilling ved outsourcing
  • 48-timers reglen – konsekvenser ved overtrædelse
  • Fortolkning af begrebet ”officielle kampe” (organised football)
  • Sexisme på arbejdspladsen
  • Uberettiget bortvisning og bodsansvar
  • Ligedelingsdommen - Civilstyrelsen mod Det Nissenske Familiefond
  • Handelsagentforhold - en sag om godtgørelse ifm. opsigelse af agentforhold
  • To domme om loyal oplysningspligt i forbrugerforhold
  • Ledelsesansvar i banker - Centreret om EIK Bank og Capinordic
  • Vedtægtsændringer for fonde – sagen om Den Hageske Stiftelse
  • Memory Card Technology - en sag om manipulation med regnskaber
  • Ledelsesansvar - Eik Bank-dommen
  • Privat parkeringskontrol – fastsættelse af boden størrelse
  • Erstatningsansvar for mangler i virksomhedskøb - Malmøkranens salg af Flakfortet
  • Retsvirkning af erklæringer ved virksomhedskøb - en sag om due dilligence
  • Ledelsesansvar - betydning af rådgivers medvirken
  • Ledelsesansvar - drift udover håbløshedstidspunktet - sagen om Havemanns Magasiner
  • Ledelsesansvar – Amagerbank-sagen
  • Kosmetiske mangler og designfejl i forbrugerkøb
  • Passende prisafslag ved mangler i forbrugerkøb – to sager om køb af biler
  • Udelukkelsesgrunde i udbudssager - Delta-CNAir-dommen
  • Offentlige P-afgifter – strafferet eller forvaltningsret
  • Vejstribesagen - sagen mod EUROSTAR og GVCO
  • Autoritá-dommen – udbud og anvendelse rammeaftaler
  • Bindende videresalgspriser - GUBI-sagen om prisaftaler med forhandlere
  • Informationsudveksling - HUGO BOSS, Kaufmann/Ginsborg-sagerne
  • Justitsmord på sønderjysk ægtepar – en sag om tort- erstatning for fejlagtig dom
  • Biao mod Danmark – En sag for Menneskerettighedsdomstolen
  • Simonsen & Weel mod Region Nordjylland og Region Syddanmark
  • Konkurrenceerstatningssager – Skanska-sagen
  • Begrænsninger i religionsudøvelsen – sagen om Santo Daime og ayahuasca-vinen
  • Ændring af kontrakter - EG A/S mod Egedal Kommune
  • EU-sag C-521/18, Pegaso og Sistemi di Sicurezza mod Poste Tutela
  • Lovgivning om samfundsansvar i Danmark og EU
  • Udpegning og skift af bobestyrer ifm dødsboskifte
  • Overdragelse af fast ejendom ved arv - en sag om beskatning og værdiansættelse
  • Justitsmord på sønderjysk ægtepar – en sag om tort- erstatning for fejlagtig dom
  • Biao mod Danmark – En sag for Menneskerettighedsdomstolen
  • Tvangsadoption og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EMRK
  • Markedslejeregulering i henhold til erhvervslejelovens § 13
  • Tilbudspligt ifm. overdragelse af udlejningsejendomme - Six Pack-sagen
  • KPC-dommen - en sag om moms på salg af fast ejendom
  • Status på MgO-sagerne - dom d. 21. juni 2017
  • Den første MgO-kendelse - en sag om ansvar for byggematerialers egnethed
  • Overpris og underpris på andelsboliger - Lektion 2
  • Overpris og underpris på andelsboliger - Lektion 1
  • Værdifastsættelse af andelsboliger
  • Sælgers loyale oplysningspligt i private ejendomshandler
  • Status på MgO-sagerne - dom d. 5. juli 2019
  • Vejen i Vejen – en central sag om ekspropriation og planlægning
  • Kombinationsregulering af lejen i erhvervslejemål
  • AirBnb-dommen - en sag om korttidsfremleje og bopælspligt i andelsboliger
  • Arealmangler ved private boliger
  • Meddelelser i lejeforhold - en sag om kommunikation ifm opsigelse af lejemål
  • Lejers betalinger udover lejen i beboelseslejemål
  • Blok 5-dommen - en sag om lokalplanlægning og den naboretlige tålegrænse
  • Status på MgO-sagerne – dom d. 30. april 2019
  • Syn og skøn i byggeri
  • Vejadgang på Nørrebro - Metrobyggeriet og naboretten
  • Markedsleje - 3 principielle domme om fastsættelse af markedslejeniveauet
  • Opsigelse og erhvervsbeskyttelse af erhvervslejemål
  • Regulering af huslejen i ”småhus-ejendomme"
  • Teknisk rådgivers ansvar for projekteringsfejl
  • Hæftelse for underentreprenørs culpa
  • Entrepriseforsikringen og primær skade – Epoxygulv-sagen
  • ”Byggeri for pengene” i almene boligbyggerier
  • Rådgiveransvar
  • Domme om jordforurening - Rockwool-sagen, Fennet Holding m.fl.
  • Transportforsikring - erstatning ifm. international transport
  • Ledelsesansvar i banker - Centreret om EIK Bank og Capinordic
  • Memory Card Technology - en sag om manipulation med regnskaber
  • Rådgivning- og erstatningsansvar - Jan Aarsø Nielsen-sagen
  • Ledelsesansvar - Eik Bank-dommen
  • Selvforsikring og erstatningsansvarsloven - DSB-sagen
  • Jurisdiktion ved direkte krav - en sag om forsikring og erstatning ifm. søtransport
  • Produktansvar – Friturekoger-sagen
  • 3 højesteretsdomme om personskade
  • Produktansvar - Medierørsdommen
  • Digitale krænkelser - Umbrellasagen
  • Trafikdomme inden for personskade
  • Produktansvar og selvbeskadigelseslæren - Lauritzen-sagen
  • Hæftelse for underentreprenørs culpa
  • Ledelsesansvar – Amagerbank-sagen
  • Entrepriseforsikringen og primær skade – Epoxygulv-sagen
  • Forældelse og genoptagelse af arbejdsskadesager
  • Lillefingersagen - forsætlig personskade og ulykkesforsikringer
  • Unibet-sagen - en sag om beskyttelse mod spilleafhængighed
  • Ilse Jacobsen-dommen (RUB 1) - ophavsret til designprodukter
  • G-Star mod Cofemel - en sag for EU-domstolen om plagiering af design
  • Blokering af adgang til ophavsretskrænkende materiale på internettet
  • Brug af musik i tv (synkronisering)
  • Retssager mod Patentankenævnet
  • Det patentretlige nyhedskrav og indholdet af "kendt teknik" - Power Stow-sagen
  • Varemærkeretten - Benedicte Utzon-sagen
  • Tilrådighedstillelse af teknologi til musik og TV - et ophavsretligt spørgsmål
  • Würtz mod COOP - ophavsretsbeskyttelse af produkter i reklamer
  • Markedsføring af kreditaftaler. Toyota og Citröen-dommene
  • Noma-dommen - en sag om krænkelse af varemærkeretten
  • Cookies - markedsføring, tracking og persondataloven
  • Brug af miljømæssige udsagn i markedsføringen - Papiruld-dommen
  • Undervisning i konceptbeskyttelse
  • Markedsføringslovens anvendelsesområde - Gebyr-dommen
  • Fortolkning af begrebet ”officielle kampe” (organised football)
  • Virksomhedspant – Cimber Air-dommen
  • Omstødelse af førtidige betalinger ifm. konkurser - eks. i B&W, Aarhus Flydedok m.fl.
  • Retssager under konkurs-behandling - paralelle søgsmål
  • Domme om jordforurening - Rockwool-sagen, Fennet Holding m.fl.
  • Vejen i Vejen – en central sag om ekspropriation og planlægning
  • Udtrædelsesgodtgørelse på fjernvarmeområdet
  • Ny Valby Udvikling mod HOFOR Spildevand
  • Erstatningsansvar efter Miljøerstatningsloven
  • Vejadgang på Nørrebro - Metrobyggeriet og naboretten
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Klageberettigelse
  • Tilbudspligt ifm. overdragelse af udlejningsejendomme - Six Pack-sagen
  • Domme om jordforurening - Rockwool-sagen, Fennet Holding m.fl.
  • Offentlige P-afgifter – strafferet eller forvaltningsret
  • Vejen i Vejen – en central sag om ekspropriation og planlægning
  • Vejstribesagen - sagen mod EUROSTAR og GVCO
  • Blok 5-dommen - en sag om lokalplanlægning og den naboretlige tålegrænse
  • Vejadgang på Nørrebro - Metrobyggeriet og naboretten
  • Justitsmord på sønderjysk ægtepar – en sag om tort- erstatning for fejlagtig dom
  • Begrænsninger i religionsudøvelsen – sagen om Santo Daime og ayahuasca-vinen
  • Minksagen - oprulning af det faktiske forløb og kritiske juridiske pointer
  • Retssikkerhed i undersøgelseskommissioner og tjenstligt forhør
  • KPC-dommen - en sag om moms på salg af fast ejendom
  • Grænser for omvalg i Skatteforvaltningsloven §30
  • Sondringen mellem omvalg og genoptagelse
  • Genoptagelse af borgerens skatteansættelse
  • Overdragelse af fast ejendom ved arv - en sag om beskatning og værdiansættelse
  • Fradrag for transfer pricing - Adecco-sagen
  • Transfer pricing - Microsoft-sagen
  • ECCO-sagen
  • Tilregnelse og forsætlighed - to principielle domme
  • Psykisk vold - de første sager
  • Bestikkelse – Atea-sagen
  • Facebook-sagen - strafforfølgning flere gange (Ne Bis in Idem)
  • Digitale krænkelser - Umbrellasagen
  • Bevisvurdering i voldtægtssager
  • Retssikkerhed i undersøgelseskommissioner og tjenstligt forhør
  • Transport og shipping - to højesteretssager om varetægtsansvar ifm. søtransport
  • Transportforsikring - erstatning ifm. international transport
  • Transportret - Grov uagtsomhed ifm. pharmatransport
  • Jurisdiktion ved direkte krav - en sag om forsikring og erstatning ifm. søtransport
  • Litigation funding – O.W.Bunker og Lion Point Capital
  • Praktiske råd om førelse af en retssag
  • Retssikkerhed i undersøgelseskommissioner og tjenstligt forhør