Netværk

stroke-width="2.28571" />

Handelsbetingelser ejuc

1. Indledning og baggrund

JUC Service ApS (herefter eJUC/ JUC) udbyder online kurser på www.juc.dk (herefter websitet) til erhvervsdrivende (herefter kunden) inden for juridisk efteruddannelse mod betaling. JUC kan afvise anmodninger om køb af adgang til eJUC uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter handelsbetingelser) samt JUC’s persondatapolitik der tilsammen udgør eJUC’s handelsbetingelser, gælder for alle erhvervsdrivende, som JUC indgår aftale med om adgang til platformen og indholdet på eJUC. Ved køb af adgang accepterer kunden disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

2. Login og adgang til tjenesten

Hver kunde opretter et login med brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på eJUC. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Kunden må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Betaling og faktureringsoplysninger

Ved køb faktureres kunden for den enkelte lektion eller for den første 3-måneders- eller årsperiode. Derefter betales den til enhver tid fastsatte pris forud for hver licensperiode. Kunden kan ikke få sat en licensperiode i bero.

4. JUC’s ydelser

JUC tilbyder at udstede kursusbeviser (diplomer) i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer. Beviser udstedes under forudsætning af, at medlemmet har gennemgået samtlige dele af eJUC’s video, tekster og test samt besvaret 80% af spørgsmålene korrekt. Kunden skal desuden på tro og love erklære, at han/hun har gennemført undervisningen og test på egen hånd.

Kunden kan, ved at have bestået 3 lektioner inden for samme retsområde, bede JUC om et få udstedt et kursusbevis og dermed indløse lektionen, som herefter ikke kan bruges i andre kursusbeviser. Medlemmet kan alene få udstedt kursusbeviser fra eJUC og kan ikke kombinere sine indløste point med point fra andre kurser ved JUC. Hertil kræves da et andet særskilt kursusbevis.

6. Brug af teknologi

eJUC anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved køb af produkter eller licenser giver medlemmet samtykke til eJUC’s brug af sådan teknologi.

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på www.juc.dk og tilhørende undersites herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og svar på eJUC’s forum mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget JUC (eller tredjepart), og ved aftale om medlemskab overdrager medlemmet sine profiloplysninger, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til JUC. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning.

8. Forbud mod kopiering

Kunden må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt kunder. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

9. Ansvarsfraskrivelse

Kundens brug af websitet sker på eget ansvar. JUC er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller indholdet på eJUC, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

10. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

11. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

12. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

13. Øvrige bestemmelser

Indholdet på eJUC tilgås fra en browser. Kunden skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist indholdet. JUC er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer kunden i at kunne tilgå indholdet.

14. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem JUC og kunden skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i København som første instans.

15. Udbyder af tjenesten

eJUC udbydes af JUC Service under CVR nr. 35 39 13 04. eJUC ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

16. Kontaktoplysninger

JUC Service Aps

Axelborg

Vesterbrogade 4a

1620 København V

Telefon: 70 20 82 60

e-mail: eJUC@JUC.dk

17. Ændringer af medlemsbetingelserne

JUC forbeholder sig ret til løbende at ændre handelsbetingelserne uden at underrette kunderne særskilt herom. De til enhver tid gældende handlesbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af handelsbetingelserne. Alle kunder opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

18. Ophavsret

Disse handlesbetingelser er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.