Undervisere

Tilbage

Michael Lykke

Kommunikationskonsulent hos Advokatsamfundet

Michael Lykke har siden 2011 været kommunikationskonsulent og underviser i Advokatsamfundet, hvor han har undervist mere end 3.000 i kommunikation.