Netværk

stroke-width="2.28571" />

30. januar 2023

Se fremad med lovgivningsarbejdet

Christian Østrup er chefkonsulent i kontoret Jura i Miljøministeriets departement. Vi har mødtes med Christian for at høre mere om, hvad det er , der motiverer ham, og hvad man med fordel kan have øget opmærksomhed på ifm. lovgivningsarbejdet.

Lovgivningsarbejdet

Christian Østrup er chefkonsulent i kontoret Jura i Miljøministeriets departement. Hos JUC underviser han på kurserne: ”Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter” og ”Sådan udarbejder du lovforslag”.

Christians motivation for at undervise på disse kurser kommer af, at han i en årrække har arbejdet med lovgivning, som ifølge ham selv er det mest spændende, man som jurist kan få lov at arbejde med.

”Jeg synes, at det er superspændende at være med til at forberede og skrive lovene og få dem vedtaget i Folketinget. Hele processen med at tænke et lovforslag igennem, rådføre sig med relevante fagpersoner samt få det hele skrevet ned i enkle og klare paragraffer med tilhørende lovbemærkninger - og den præcisionsgrad du skal have, i det du skriver - er utroligt spændende, og noget af det, der er helt unikt ved at arbejde i et ministerie som Miljøministeriet. Hertil kommer glæden ved at arbejde med den grønne omstilling.”

Christian er chefkonsulent i kontoret Jura i Miljøministeriets departement, hvor han er teamleder for Jura-kontorets arbejde med lovforslag.

”Jeg er fascineret af mange aspekter ved juraen. Det er eksempelvis spændende at føre retssager ved domstolene. Det har jeg selv prøvet som anklager ved Københavns Politi. Men det er grundlæggende en konkret og bagudrettet proces, hvor man skal fastlægge, hvad der er sket, hvem der skal frifindes, og hvem der skal dømmes. Med lovgivningsarbejdet får man mulighed for at tænke mere abstrakt og fremadrettet og overveje ”hvordan indretter vi os bedst muligt på dette område? Hvilken lovgivningsmæssig ordning vil give det bedste resultat, f.eks. i forhold til den grønne omstilling?” Det er netop dette element, der efter min mening gør lovgivningsarbejdet så interessant”.

Jurakontoret fungerer som ministeriets husadvokat med tæt berøringsflade til den øverste ledelse i Miljøministeriet. Her rådgives blandt andet om forvaltnings-, forfatnings- og EU-retlige spørgsmål i relation til forskellige aspekter af miljølovgivningen. Det kan handle om nye lovgivningsinitiativer vedrørende naturnationalparker og rent drikkevand, indgreb over for dieselbilers forurening i byer, forbud mod brændeovne og andre miljøtemaer med stor betydning for det danske samfund.

”Arbejdet med at skrive lovene og få dem vedtaget i Folketinget, er demokratiets kerne. At få lov til at være en del af det, og dermed være en aktiv spiller i demokratiet, er utroligt motiverende” siger Christian Østrup, teamleder i kontoret Jura i Miljøministeriet.

Lovgivningsarbejdet vokser - Både i mængde og kompleksitet

gået store forandringer. En af de største forandringer, som Christian peger på, er den stigende betydning af EU-retten og international ret, hvilket stiller - og forsat vil stille - større krav til lovgivningen og lovgivningsprocessen.

”Lovgivningsarbejdet er blevet mere komplekst. Dels er der flere materielle regler – ikke mindst fra Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet og andet internationalt arbejde – og dels øges de processuelle krav til lovgivningsarbejdet og arbejdet med administrative forskrifter. Som et aktuelt eksempel kan her nævnes klima, miljø- og naturområdet, hvor der er nedsat et særligt regeringsudvalg for grøn omstilling.”

Karriere

Christian har med sine mange års arbejde i Justitsministeriets, Transportministeriets og Miljøministeriets departementer en stor viden om de juridiske discipliner, der er relevante for et ministerie og andre offentlige myndigheder. Det drejer sig navnlig om forvaltningsret, hjemmels-spørgsmål, forfatningsret, EU-retten samt lovgivningen på Miljøministeriets område.

Christian har også et indgående kendskab til lovgivningsproceduren og stor erfaring med forberedelse, udarbejdelse og gennemførelse af lovforslag samt administrative forskrifter (bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger).

Christian er medforfatter til bogen ”Loven – Om udarbejdelse af lovforslag”, der indeholder en gennemgang af lovgivningsproceduren.

Bred undervisningserfaring


Christian startede med at undervise i 1989 blot ét år efter, at han blev cand.jur. Med sin mangeårige undervisningsvirksomhed som lektor i EU-ret på Københavns Universitet og på forskellige kurser hos bl.a. JUC, har han et solidt kendskab til EU-retten og stor undervisningserfaring. Christian har også i en årrække undervist i forfatningsret på Københavns Universitet.

”Jeg er fascineret af undervisningssituationen og samspillet med deltagerne. Jeg tænker meget over, hvordan jeg som underviser på den bedste og mest strukturerede måde kan videregive min viden. Det er noget med hele tiden at sætte sig i modtagerens sted. Jeg har selv oplevet mange præsentationer, der har gjort tingene mere komplicerede end nødvendigt. Der er jo altid nogle grundlæggende strukturer, som man kan fremstille klart og entydigt – og det prøver jeg som underviser altid at stræbe efter.”

”At undervise er berigende, og det holder mig skarp at skulle holde oplæg og undervise andre - og jeg elsker at blive udfordret ved at få spørgsmål, jeg ikke umiddelbart kan svare på.”

Tidligere deltagere på Christians JUC-kurser:

Du har selv mulighed for at opleve Christian som underviser på JUC-kurset ”Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter” d. 5. marts 2024.

Du er altid velkommen til at kontakte kursuschef Yolanda Berti Lange, hvis du søger et kursus inden for Christians ekspertiseområde.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.