Netværk

Netværk i Erhvervsdrivende fonde

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Indhold

Den unikke symbiose mellem forretning og filantropi, som danske erhvervsdrivende fonde befinder sig i, afføder årligt 4-5 mia. kr. som uddeles til almennyttige formål. På driftssiden er det samtidigt lykkedes de 45 største fonde at fordoble formuerne på bare 10 år, beretter konsulenthuset Kraft & Partners. Det går godt for de erhvervsdrivende fonde, men forude venter en ny virkelighed, som karakteriseres af lovreguleringer. For visse fonde kan de nye reguleringer spænde ben for ambitionerne, mens der for andre vil være muligheder for at tilføre mere værdi og robusthed i ledelsen.

Den 1. januar 2015 trådte en række fondsregler i kraft, som stiller større krav til erhvervsdrivende fondes ledelse, har et stigende fokus på åbenhed, skærper tilsynet og redefinerer revisorens rolle - regler som understøttes af anbefalingerne for god fondsledelse. Stramningerne er et resultat af Erhvervsstyrelsens øgede fokus på driften af de erhvervsdrivende fonde. Som fondsmyndighed intensiverer Erhvervsstyrelsen nemlig tilsynet til fondene og har alene øget antallet af kontrolsager til over 200; en stigning på 150 procent på blot to år. 

JUC byder velkommen i et netværk, som stiller skarpt på de nye reglers betydning for de danske erhvervsdrivende fonde. I netværket behandles de forskellige problemstillinger fra stiftelse af en fond til vedtægtsændringer, regnskabsmæssige forpligtelser og opløsningen af fonde. Netværket går i dybden med de faglige og praktiske udfordringer, der er ved implementeringen af den nye fondslov. 

 

Faste punkter på møderne

 • ”Aktuelt fra Erhvervsstyrelsen” v/ Fondstilsynet, Erhvervsstyrelsen
 • ”Nyt fra fondsverdenen” v/ Netværkslederne

 

Emneliste til kommende sæson.

 

Fondenes rammevilkår

 • Nyt fra Erhvervsstyrelsen, aktuelle emner og tendenser
 • Udviklingen på skatteområdet, herunder fradragsret for uddelinger.
 • Krav til gennemsigtighed, herunder lovpligtige redegørelser for fondsledelse og uddelingspolitik.
 • Aktuelle afgørelser og domme.
 • Politiske strømninger og påvirkninger udefra.

 

Fondens ledelse og administration

 • Fondsbestyrelsens opgaver, ansvar og samspil med omverdenen.
 • Arbejdet i fondsbestyrelsen, herunder tilrettelæggelse, evalueringer og udvikling.
 • Kompetencer i fondsbestyrelsen.

 

Fonden som ejer

 • Governance-modeller i forhold til underliggende virksomheder.
 • Samspillet med dattervirksomheder i praksis.
 • Økonomiske styringsmodeller (udlån/uddeling til dattervirksomheder.)
 • Måling af resultater.

 

Fonden som filantrop

 • Formålsbestemmelsens betydning for fondens tilrettelæggelse af uddelingsaktiviteter.
 • Digitalisering af uddelingsaktiviteterne.
 • Passiv eller aktivistisk uddelingspolitik.
 • Effektmålinger og kontrol.
 • Udvikling i best practice.

 

Fondens forhold til omverdenen

 • Fondenes kommunikation med omverdenen – Hvordan er man gennemsigtig.
 • Aktuelle sager, som påvirker omverdenens syn på fonde.
 • Fonde som forbillede for andre virksomheder.


Formål

Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor drift af erhvervsdrivende fonde, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt professionelle, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erhvervsdrivende fonde på strategisk, operationel eller juridisk plan.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Målgruppe

Netværket er primært møntet på professionelle, der til dagligt arbejder med fonde på bestyrelsesniveau, herunder medlemmer af bestyrelsen, direktører og regnskabsmedarbejdere med tilknytning til erhvervsdrivende fonde. 

Netværkets faglige indhold og sammensætning er specielt skræddersyet til bestyrelsesmedlemmer, hvorfor det forventes, at du som medlem har medansvar for driften i en erhvervsdrivende fond.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, således medlemmerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Share

in
t
f