Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Erhvervsdrivende fonde

Få indsigt i den nye virkelighed for erhvervsdrivende fonde

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Erhvervsdrivende fonde, almindelige fonde og selvejende institutioner har en vigtig rolle i det danske samfund – som langsigtede og stabile ejere af fremtrædende danske virksomheder og som væsentlige almennyttige og almenvelgørende bidragsydere.  

Fondslandskabet er præget af stor forskellighed i forhold til både størrelse samt omfang af erhvervsmæssige og filantropiske aktiviteter. Samtidig er der en række virksomheder, der ikke rent juridisk er fonde, men som på mange måder opererer som fonde.

Udviklingen i de større fonde har været markant i de senere år, og der er en tendens til øget professionalisering af særligt de filantropiske aktiviteter, hvor fondene er gået fra at være rene bidragydere til aktivt engagerede problemløsere. Dette udmønter sig også i et øget samarbejde – både fondene imellem, men også med danske og udenlandske strategiske partnere.

Rammevilkårene for fondene adskiller sig på en række områder fra andre erhvervsvirksomheder indenfor de juridiske, regnskabsmæssige, skattemæssige og administrative forhold, og fondene udgør i antal kun en meget lille del af erhvervsvirksomhederne i Danmark.

Udviklingen i fondene og de særlige rammevilkår medfører, at den offentlige bevågenhed på fondene fortsat bliver større, hvilket navnlig stiller krav til ledelsen af fondene.

Netværkets primære fokus er:

 • at holde medlemmerne ajour med ny lovgivning og tendenser, som har indvirkning på fondenes virke og vilkår,
 • at udveksle erfaringer og ideer til håndteringen af det praktiske arbejde i fondene - både på det strategiske plan og i det daglige arbejde, 
 • og at inspirere netværksdeltagere, oplægsholdere og netværksledere med nye perspektiver og metoder.

JUC byder velkommen i et netværk, som stiller skarpt på udviklingen i danske fonde og håndteringen af de praktiske problemstillinger, som såvel bestyrelsen som fondens daglige ledelse skal håndtere.

Eksempler på emner som  drøftes i netværket

Fondene og de selvejende institutioners rolle rummer mange muligheder men også udfordringer, som vi indgående og analytisk beskæftiger os med i netværket. Vi lader os i netværket inspirere af aktuelle oplæg og diskuterer spørgsmål af interesse.

 • Er der en fremtid for etablering af nye fonde, som i fremtiden kan få en rolle for det danske samfund, som ligner de store erhvervsdrivende fonde, som i dag præger vores samfund?
 • Fonde og selvejende institutioner har en iboende udfordring i kraft af, at de ikke har nogen ejere. Hvordan undgår vi, og hvordan håndterer vi habilitetsproblemer?
 • Hvordan tilrettelægges fondenes kommunikationsstrategi?
 • Governance, bestyrelsesevaluering og anbefalingerne for god fondsledelse, hvordan gøres det i praksis?  
 • Kapitalforvaltning, herunder alternative investeringer, formueallokering, rapportering mv.
 • Fonde som den organisatoriske ramme for et offentligt og privat samarbejde
 • Familiefondenes særlige rolle og udfordringer

Netværksmøderne er i høj grad centreret omkring aktuelle indlæg fra både netværksdeltagere, netværksledere og eksterne oplægsholdere, samt faste punkter, der går igen på alle møder.

Målgruppe

Netværket er primært rettet mod dig som er bestyrelsesmedlem, direktør eller ledende medarbejder i en fond eller selvejende institution.
Vi sigter mod en bred indføring i de relevante emner og netværket er derfor særligt velegnet for dem, der har en ikke-specialiseret funktion i mindre og mellemstore fonde.

Netværkets faglige indhold og sammensætning sikrer, at du i uformelle rammer kan holde dig skarp på krav og tendenser på fondsområdet, og kan inspirere og blive inspireret til, hvordan du omsætter dette til praksis.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, således medlemmerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Del på sociale medier

in
t
f