Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Det årlige digitale tinglysningsakademi - Møde 2

Et forum, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning

5,5

lektioner (point)

5335 DKK.

Udbytte

Dette populære akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet.

Tidligere deltagere på akademiet har haft stor glæde af at kunne få vendt spørgsmål med Brian Pedersen Veie, og inden møderne opfordrer vi deltagerne til at sende relevante spørgsmål for mødets tematik, så du får det bedste udbytte på mødet til juc@juc.dk.

Når du deltager i akademiet, er du sikker på, at du er opdateret på alle væsentlige nyheder inden for digital tinglysning og tilstødende fagområder.
Ved alle møerne lægger underviserne op til erfaringsudveksling og debat.

Det er blandt andet derfor akademiet er populært og årligt tilbagevendende.

I 2024 holdes tinglysningsakademiet 4 gange på hver 5½ lektion á 45 minutter, i alt 22 lektioner, så der sikres god tid deltagernes spørgsmål.
 

Indhold

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og Ellen Marie Kaae, der er daglig leder af tingbladet.dk. På møderne vil Brian og Ellen invitere nøgleprofiler på mødets emne.

Hvert møde har et tema, som erfaringsmæssigt giver udfordringer i den digitale tinglysning. Her vi går i dybden med emnet, og vi diskuterer mulige løsninger.

Derudover ser vi på de senest nyheder, både opdateringer i de digitale systemer, ny lovgivning og ny retspraksis.

Endelig er der mulighed for at drøfte deltagernes egne sager.

 • De fire årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne
 • Retspraksis – siden sidste akademimøde
 • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet
 • Deltagernes egne emner og problemstillinger

Møde 2 - Hele vejen rundt om familiehandler

D. 30. maj 2024 
At få en familiehandel gennem den digitale tinglysning, skattevæsenet, og sommetider også Landbrugsstyrelsen eller en skilsmisse er erfaringsmæssigt en udfordring. Der er mange muligheder for at fare vild undervejs. Ikke mindst de nye ejendomsvurderinger giver anledning til, at man tænker processen igennem.

Vi ser på de udfordringer, der er i familiehandler – hvad dækker begrebet familiehandel over?

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie og Ellen Marie Kaae samt aktuelle medundervisere lægger op til erfaringsudveksling og debat.

Der forstås noget forskelligt i henholdsvis bo- og gaveafgiftsloven, tinglysningsloven, kildeskatteloven, landbrugsloven….

Akademiet indeholder herudover gennemgang af opdateringer til tinglysningssystemet, ny retspraksis og drøftelse af deltagernes egne sager og udfordringer.

Deltagerne opfordres til at sende spørgsmål – såvel inden for som udenfor dagens tema – til JUC inden kurset til juc@juc.dk.

Emner er bl.a.:
 • hvordan man optimerer handlen skatte- og afgiftsmæssigt,
 • hvordan den ekspederes gennem tinglysning.dk,
 • hvordan man sikrer den overdragne ejendom mod købers skilsmisse,
 • hvordan man sikrer en ligebehandling, hvis der overdrages til én ud af flere søskende,
 • hvilke rammer der er for familieoverdragelse i landbruget
 • hvilke muligheder der er for selskabsdannelse i forbindelse med overdragelsen.

Møde 1 - Bygninger på fremmed grundD. 12. marts 2024
Den 1. januar 2024 trådte nye regler om bygninger på fremmed grund i kraft. De nye regler betyder en ændret sagsgang i forbindelse med oprettelse, nedlæggelse og ændring af bygningsblade og ændrede muligheder for pantsætning.

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie og Ellen Marie Kaae. En medarbejder fra Geodatastyrelsen vil komme med en introduktion til de nye regler. Mødet lægger op til erfaringsudveksling og debat.

Vi vil fokusere på ændringernes betydning for de enkelte aktørers arbejde, herunder især advokatens og landinspektørens roller og samspil.

Akademiet indeholder herudover gennemgang af opdateringer til tinglysningssystemet, ny retspraksis og drøftelse af deltagernes egne sager og udfordringer.

Deltagerne opfordres til at sende spørgsmål – såvel inden for som udenfor dagens tema – til JUC inden kurset til juc@juc.dk.

Emner er bl.a.:
 • Hvordan bygninger oprettes efter de nye regler
 • Samspillet mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten
 • Advokatens og landinspektørens roller i forbindelse med oprettelsen
 • Hvordan ændringer i bygningen håndteres, herunder udvidelse af bygningen, sammenlægning af flere bygninger, opdeling af bygninger i flere ejendomme
 • Håndtering af ejersammenfald mellem grund og bygning
 • Pant og panthaveropgør
 • Opdatering af gamle bygningsblade på eksisterende bygninger
 • Nedlæggelse af bygningsblade efter at ejendommen er fjernet


Møde 2 - Hele vejen rundt om familiehandler

D. 30. maj 2024 
At få en familiehandel gennem den digitale tinglysning, skattevæsenet, og sommetider også Landbrugsstyrelsen eller en skilsmisse er erfaringsmæssigt en udfordring. Der er mange muligheder for at fare vild undervejs. Ikke mindst de nye ejendomsvurderinger giver anledning til, at man tænker processen igennem.

Vi ser på de udfordringer, der er i familiehandler – hvad dækker begrebet familiehandel over?

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie og Ellen Marie Kaae samt aktuelle medundervisere lægger op til erfaringsudveksling og debat.

Der forstås noget forskelligt i henholdsvis bo- og gaveafgiftsloven, tinglysningsloven, kildeskatteloven, landbrugsloven….

Akademiet indeholder herudover gennemgang af opdateringer til tinglysningssystemet, ny retspraksis og drøftelse af deltagernes egne sager og udfordringer.

Deltagerne opfordres til at sende spørgsmål – såvel inden for som udenfor dagens tema – til JUC inden kurset til juc@juc.dk.

Emner er bl.a.:
 • hvordan man optimerer handlen skatte- og afgiftsmæssigt,
 • hvordan den ekspederes gennem tinglysning.dk,
 • hvordan man sikrer den overdragne ejendom mod købers skilsmisse,
 • hvordan man sikrer en ligebehandling, hvis der overdrages til én ud af flere søskende,
 • hvilke rammer der er for familieoverdragelse i landbruget
 • hvilke muligheder der er for selskabsdannelse i forbindelse med overdragelsen.


Møde 3 - Selskaber, foreninger og andre sammenslutninger i tinglysningen

D. 18. september 2024Den tinglysningsmæssige håndtering af selskaber, foreninger mv. giver ofte udfordringer i den digitale tinglysning.

Mødet giver en kort introduktion til de forskellige juridiske personer, herunder kapitalselskaber, interessentskaber, foreninger og institutioner og forsøger at afgrænse, hvornår der rent tinglysningsmæssigt er tale om et sameje mellem flere, og hvornår der er tale om en egentlig selskabsdannelse.

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie og Ellen Marie Kaae samt aktuelle medundervisere lægger op til erfaringsudveksling og debat.

Herudover indeholder mødet gennemgang af opdateringer til tinglysningssystemet, ny retspraksis og drøftelse af deltagernes egne sager og udfordringer.

Deltagerne opfordres til at sende spørgsmål – såvel inden for som udenfor dagens tema – til JUC inden kurset til juc@juc.dk.

Lovforslag om ændring af reglerne for ejendomsdom og mortifikation forventes færdigbehandlet til ikrafttræden den 1.7.2024. Hele sagsområdet forventes overflyttet til Tinglysningsretten. Vi gennemgår, hvordan sagsgangen håndteres i den digitale tinglysning.

Emner er bl.a.:
 • hvordan der skabes tingbogslegitimation for et selskab mv., dvs. hvilke dokumenter, der skal fremskaffes for at dokumentere selskabets tegningsregler og hvem der er tegningsberettiget. Herunder kommer vi ind på legitimation for udenlandske selskaber
 • hvordan selskaber mv. håndteres som adkomsthaver, hvordan der kan/skal ske opdatering ved ændringer som fusion, spaltning og konfusion, herunder beregning af tinglysningsafgiften
 • selskaber mv. som påtaleberettigede eller panthavere, navnlig når det pågældende selskab er opløst ved konkurs eller likvidation
 • De særlige regler, som gælder for kirker og præsteembeder.

Møde 4 - Hele vejen rundt om ejerlejligheder

Den 19. november 2024

Håndtering af ejerlejligheder i tinglysningen kan være en stor udfordring. Vi tager fat på oprettelse af nye ejerlejlighedsejendomme, videreopdeling og vedtægtsændringer.

Mødet ledes af Brian Pedersen Veie og Ellen Marie Kaae samt aktuelle medundervisere lægger op til erfaringsudveksling og debat.

Akademiet indeholder derudover gennemgang af opdateringer til tinglysningssystemet, ny retspraksis og drøftelse af deltagernes egne sager og udfordringer.

Deltagerne opfordres til at sende spørgsmål – såvel inden for som udenfor dagens tema – til JUC inden kurset til juc@juc.dk.

Emner er bl.a.:
 • Oprettelse af nye ejerlejlighedsejendomme – både som lejligheder, der er færdigudstykket og færdigbygget inden salg, og de situationer, hvor lejlighederne sælges som projekter. Hvordan sikres ejerrettigheder, hvordan stiftes pant, udfærdigelse og tinglysning af vedtægter.
 • Videreopdeling af ejerlejligheder, på opdeling fra fællesareal, og på nedlæggelse af ejerlejligheder.
 • Ændring af vedtægter er også et stort emne, som vi får vendt, og endelig ser vi på beregning af tinglysningsafgiften.

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Dette siger vores deltagere:

Det var rigtig godt at få den juridiske baggrund for virksomhedsomdannelser. Vi der ikke har den juridiske baggrund mangler tit at få tilstrækkelige oplysninger til at kunne gennemskue problemstillingerne. Dette kursus var en god hjælp fremover.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Tidligere deltager på akademiet

”Det var meget godt indlæg omkring selskabsret, og det var noget som jeg kan gå hjem og bruge i min hverdag.”
– Camilla Sjøholm, projektmedarbejder hos KFI Erhvervsdrivende Fond.
Tidligere deltager på akademiet

"Jeg var tilfreds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Tidligere deltager på akademiet

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle af de ting og problematikker, som vi har i det daglige f.eks. en konkret sag m.v.
– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.
Tidligere deltager på akademiet

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.