Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Jura og retspraksis om vandmiljøet

Oversvømmelser, beskyttet natur, miljømål og forurening – nyere retspraksis

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Formålet med kurset er at give en nærmere indsigt i regulering af vandmiljøet mht. forurening, vandkvalitet, naturbeskyttelse, vandforsyning og oversvømmelser med vægt på de seneste års klagenævnspraksis og retspraksis.


Indhold

Kurset omfatter bl.a. følgende emner:
 
 • Vandløbsregulativer og vandløbsvedligeholdelse
 • Vandløb og søer som beskyttet natur
 • Hvad betyder vandplanlovens forbud mod at forringe vandkvalitet
 • Hvem har ansvaret, når der sker oversvømmelsesskade
 • Hvad betyder vandplaner, indsatsprogram og miljømål
 • Hvad betyder den kommunale spildevandsplan
 • Lokalplaner og spildevand
 • Hvilke krav gælder for klimatilpasningsprojekter
 • Hvilke regler for spildevandsudledning og afledning af overfladevand
 • Hvilke regler om landbrugets forurening af vandmiljøet
 • Forsinkelsesbassiner og genslyngning af vandløb
 • Miljøvurdering af udledning og oversvømmelsesprojekter
 • Dyrkningsforbud i boringsnære zoner og vandløbsbræmmer
 • Højesterets dom i U 2023 4704 H om forbud mod pesticider
 • Betalingsvedtægter for spildevand og vandsektorloven

Baggrund

De seneste års betydelige nedbør med oversvømmelser har sammen med forurening af vandmiljøet og vandmiljøets betydning for natur, er ikke kun et anliggende for ingeniører, men har også en juridisk dimension, der bl.a. afspejles i en omfattende klagenævnspraksis. Dette har i en del sager ført til, at tilladelser til vigtige projekter er blevet ophævet, og at nogle projekter er blevet udsat eller opgivet. Sigtet med kurset er give deltagerne en nærmere indsigt i den lovgivning og praksis, som regulerer dette retsområde. 

Målgruppe

Kurset retter sig mod byggeledere, projektledere, projekteringsledere, IKT-ledere, jurister mm., der håndterer eller interesserer sig for brugen af digitale byggemodeller, BIM og VDC under planlægning, projektering eller udførelse, herunder praktisk juridisk forståelse for at sikre bevis, afklaring og løsning af det uventede og uklarheder, ved forsinkelse, forstyrrelse og merydelser.
 

Undervisningsform

Kurset vil være baseret på foredrag, og de enkelte temaer vil være baseret på konkrete eksempler og praktisk erfaring, råd og vink, og med inddragelse nyeste afgørelser.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.