Kursus

EU's naturbeskyttelse - Begrænsninger og muligheder for projekter

Med gennemgang af nyere dansk praksis og EU-praksis

7

lektioner

5995 DKK.

Baggrund

EU’s regler om beskyttelse af Natura 2000-områder og de såkaldte bilag IV arter og den danske gennemførelse har givet anledning til mange nye afgørelser fra Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor plangrundlag og tilladelser til projekter er blevet ophævet pga. af EU’s krav til naturbeskyttelse. Dette er bl.a. sket med kystbeskyttelsesprojekt ved Jyllinge Nordmark, landanlæg for vindmøllepark, Vesterhav Syd, gasforsyningsledningen Baltic Pipe og etablering af ny bydel på Amager Fælled.

Ophævelsen af tilladelserne og plangrundlag er kommet bag på kommunale og statslige myndigheder og mange developere. Afgørelserne fra klagenævnene hænger bl.a. sammen med, at den danske gennemførelse af EU’s regler om naturbeskyttelse skal fortolkes i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning af de modsvarende EU-regler, hvorfor et vist minimumskendskab til denne retspraksis er nødvendig for at forstå og anvende de danske regler.

 

Udbytte

Kurset giver deltagerne en grundlæggende indføring i rækkevidden af EU’s regler om naturbeskyttelse, men belyser ikke alene reglernes begrænsning for gennemførelse af projekter, men også hvilke muligheder reglerne anviser for at gennemføre projekter.

 


Indhold

Kurset belyser, hvordan EU’s regler om udlægning, beskyttelse og genopretning af Natura 2000-områder samt beskyttelse af bilag IV-arter, er fortolket i de knap 100 domme, som EU-domstolen hidtil har afsagt om disse EU-regler, hvilket sammenholdes med den danske gennemførelse og nyere dansk praksis. De vidtgående retsvirkninger af disse EU-regler adskiller sig på mange måder fra naturbeskyttelseslovens sædvanlige regler bl.a. fordi reglerne griber ind i lovlig anvendelse af fast ejendom, og reglerne om konsekvensvurdering af projekter og planer fortolkes anderledes end forudsat ved den danske gennemførelse, som det fremgår af en række nye domme fra EU-domstolen.

 

Emner er bl.a.:

 • Hovedprincipperne i den negative beskyttelse af Natura 2000-områder: gælder også aktiviteter uden for de udlagte områder og har direkte effekt: C-142/16
 • Reglerne om konsekvensvurdering af projekter og planer:
  • kan ikke erstattes af VVM og SMV – C-418/04 og C-473/14
  • screening efter habitatbkg. § 6, stk. 1 og afværgeforanstaltninger, C-327/17
  • erstatningsbiotoper og kompenserende foranstaltninger – C-521/12 og C-387/15
  • når skade i geografisk beskeden del af Natura-2000 området – C-258/11 
 • Undtagelsen for væsentlige samfundshensyn og betingelser – C-399/14 og C-411/19
 • Natura 2000 og krydsoverensstemmelsesforordning (landbrugsstøtte) – C-239/17 og C-684/13 – ny praksis om naturbeskyttelseslovens § 3
 • Beskyttelsen af bilag IV-arter og deres levesteder i lyset af bl.a. dommen i sag C-473/19 om svensk skovdrift og C-473/19 om byggeri i Østrig

 

Materiale

Kurset henvender sig til advokater, jurister, konsulenter og statslige og kommunale myndigheder, der befatter sig med små og store anlægsprojekter.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal herunder kursuspræsentationen


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.