Kursus

Miljøret

En indføring i de centrale miljøregler og praktisk håndtering
7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Formålet med kurset er at give en indføring i de centrale og praktisk vigtigste miljøregler og disses indbyrdes samspil med henblik på, at sætte deltagerne i stand til at orientere sig i den komplicerede miljølovgivning og kunne give svar på de mest almindeligt forekommende miljøretlige problemstillinger ved byggeri, ejendomserhvervelse og virksomhedsrådgivning.

Indhold

Kurset er bygget op over de regler, som kan siges at være hjørnestenene i miljølovgivningen. Hermed sigtes for det første til reglerne om byggetilladelse, om lokalplaner, om tilladelse til forurening, om dispensation til indgreb i beskyttede naturområder, om forureningskortlægning og de særlige undersøgelseskrav, der følger af reglerne om miljøvurdering af planer (SMV) og projekter (VVM) og EU’s naturbeskyttelse.

For det andet omfatter kurset reglerne om påbud om forureningsbegrænsning efter miljøbeskyttelsesloven, forbud efter planloven, påbud om oprydning efter jordforureningsloven og lovliggørelsespåbud, samt hvad forskellen er på retsvirkningerne af de forskellige påbud.

En tredje hjørnesten er den private miljøret, hvormed sigtes til servitutter og naboret med omtale af samspil med den offentligretlige regulering.

Kurset vil indeholde en praktisk liste af råd over, hvad der erfaringsmæssigt bør undersøges, når miljømyndigheder kommer med tilkendegivelser eller påbud, og hvilke klagemuligheder der er med inddragelse af nyeste praksis fra Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet samt nyere domme.

Emner er bl.a.:
  • Byggetilladelse
  • Lokalplaner
  • Servitutter og naboret og samspil med offentlige regler
  • Forureningsregulering og ansvar
  • EU-beskyttet natur og EU-beskyttede arter
  • Miljøvurdering af planer (SMV) og projekter (VVM)
  • Oprydning og jordforureningsloven
  • Klagemuligheder

Målgruppe
Kurset henvender sig til advokater og andre jurister, der ikke har særlige forkundskaber i miljøretten, men som lejlighedsvis støder på miljøretlige problemstillinger, og som har brug for et kompas til at finde rundt i den komplicerede miljølovgivning.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.