Kursus

Miljøvurdering af projekter og planer

Nyeste praksis om reglernes anvendelse og retsvirkning

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

På kurset får du bla.: 

  • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder i den nye lov om miljøvurdering af projekter og planer
  • En oversigt og forståelse for relevante EU-domme, danske domme og klagenævnspraksis

 

Baggrund

I maj 2017 trådte en ny lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter i kraft som en ændret dansk gennemførelse af EU’s VVM-direktiv og EU’s direktiv om miljøvurdering af planer og programmer (SMV). Både EU-domstolens praksis og dansk klagenævnspraksis viser, at reglerne om VVM og SMV har et meget vidtgående anvendelsesområde spændende fra generel lovgivning om bl.a. vindmøllestøj og landbrugets gødskning til lokalplaner, ændringer af spildevandsplaner og trafikplaner for mindre byområder, og at positive miljøvirkninger af planer og projekter ikke fritager myndighederne fra at anvende reglerne. Samtidigt viser retspraksis, at tilsidesættelse af reglerne normalt fører til ugyldighed, hvorfor det kan have fatale konsekvenser, hvis reglerne overses.


Indhold

Kurset er opdelt i tre dele. Den første del giver en oversigt over VVM-direktivet og SMV-direktivets indhold og reglernes indbyrdes samspil samt samspillet med Århus-konventionen om borgernes rettigheder og habitatdirektivets regler om konsekvensvurdering af Natura-2000 områder. Kursets anden del omfatter en indføring i den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og projekter med kort omtale af overgangsregler. Tredje del af kurset omfatter en mere fyldig gennemgang af nyere praksis fra EU-domstolen om fortolkning af de to EU-direktiver, og en tilsvarende fyldig gennemgang af nyere praksis fra danske klagenævn og domstole.

 

Emner er bla.:

  • Ny lov om miljøvurdering af projekter og planer
  • Nye EU-domme om, hvilke retsakter der kræver miljøvurdering som plan
  • Nye EU-domme om retsvirkningen af overtrædelse af krav om miljøvurdering
  • Hvilken betydning har EU-dommene for bl.a. tilladelser til vindmøller og husdyrbrug med gennemgang af nyeste praksis fra danske klagenævn og domstole
  • De EU-retlige krav til klage, prøvelse, retsmidler og sagsomkostninger

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, konsulenter samt statslige og kommunale myndigheder.

 

Undervisningsform

Kurset vil være en kombination af foredrag og diskussion om de enkelte dommes konsekvenser, hvor der tillige vil være plads til erfaringsudveksling mellem deltagerne indbyrdes og underviser.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, hvilket bl.a. omfatter domme, klagenævnsafgørelser og uddrag af relevant litteratur.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.