Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Afværgeforanstaltninger ved miljøskader og forurening

Hvem har ansvaret og hvad omfatter det?

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og baggrund

Forløbet med forureningsproblemerne ved årsskiftet 2023/2024 ved Nordic Waste A/S virksomhed ved Randers viste, at der er betydelig usikkerhed om, hvilke rettigheder og pligter myndigheder, virksomhed og naboer har ved forureningsuheld, miljøskade eller overhængende risiko herfor. Forureneren-betaler princippet er en overskrift – ikke et juridisk svar. 


Kurset tager udgangspunkt i retspraksis og konkrete eksempler. Det giver en indføring i den komplicerede offentligretlige og privatretlige lovgivning. Emnerne omfatter ansvar for miljøskader, forurening og overhængende risiko. Det dækker, hvem der kan gøre ansvar gældende, og hvad ansvaret indebærer. Derudover undersøges rettigheder og pligter for naboer og andre tredjeparter. Gennemgangen inkluderer de forskellige ansvarsordninger efter miljøbeskyttelsesloven og andre relevante love. Kurset forklarer også betydningen af ansvarsbetingelser, genopretning og kompetence.

Emner er bl.a.:
  • Hvem er forurener – er der forskel på ansvarssubjekt i de forskellige love?
  • Hvad betyder forureneren betaler-princippet ved affaldsbortskaffelse?
  • Hvad er en miljøskade og overhængende risiko herfor?
  • Hvilke forpligtelser har forureneren og myndigheder ved og efter en forureningsulykke?
  • Hvorfor er sondringen mellem umiddelbare og middelbare pligter vigtig?
  • Kan myndigheder blive ansvarlig for afværgeforanstaltninger og genopretning af forureningsulykker og miljøskade?
  • Hvilke foranstaltninger skal naboer tåle ved miljøskader og risiko herfor?
  • Har naboer krav mod virksomhed og/eller myndigheder ved miljøskade
  • Samspillet mellem civilretligt og offentligretligt ansvar for miljøskade og betydning af EU-regler?
  • Hvad gælder når virksomhed går konkurs?


Udbytte

Kurset tilsigter at give deltagerne grundlag for at rådgive i sager om miljøskader og forureningsuheld.

 

Målgruppe

Kurset er rettet mod advokater og jurister, der som offentlig myndighed eller rådgivere befatter sig med forureningsulykker og forebyggelse heraf.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.