Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Gæsteprincippet

Nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres retsstilling efter det lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

I foråret 2022 afsagde Højesteret tre principielle domme om gæsteprincippets rækkevidde, men enkelte principielle spørgsmål om gæsteprincippets rækkevidde er fortsat uafklarede.

Dette kursus giver dig en indføring i gæsteprincippets baggrund suppleret af en grundlæggende indføring i servitutretten.

Hovedvægten er lagt på en gennemgang af de centrale domme fra Højesteret, landsretterne og taksationspraksis samt status på grundlag af de Højesterets domme om gæsteprincippet i 2022.
 
Emner er bl.a.:

 • Grundlæggende principper i servitutretten
 • Servitutrettens samspil med planloven
 • Det lovbestemte og deklaratoriske gæsteprincip
 • Gæsteprincippet og servitutretten
 • Nedlæggelse af forsyningsledninger på grundlag af ekspropriation
 • Nedlæggelse af forsyningsledninger på grundlag af spildevandsplan eller varmeforsyningsplan
 • Gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og betydning for nødvendighedsbetingelsen
 • Vintapperrampedommens udfordringer
 • Ledningsnettet fra Kriegers Flak
 • Spildevandsledninger fastsat ved landvæsensret
 • Spildevandsplaner og varmeforsyningsplaners betydning for gæsteprincippet
 • Er betaling til ejer en betingelse for fravigelse af gæsteprincippet?
 • Kan der vindes hævd på en ledningsservitut – og gælder gæsteprincippet i så fald? 


Udbytte

Kurset indeholder en samstilling af nyere retspraksis om gæsteprincippet med juridisk teori og søger at gøre status over, hvad der kan udledes af nyere retspraksis og hvad der fortsat må anses for uafklaret.
 

Baggrund

Gæsteprincippet er betegnelsen for et retsligt princip, hvorefter en ledningsejer som gæst på privat ejendom skal betale for flytning af ledninger, hvis ejeren ønsker at ændre benyttelsen af det areal, hvor ledningerne er anbragt.

Gæsteprincippet er lovreguleret i vejloven vedrørende vejarbejder, men det følger af nyeste Højesteretspraksis, at gæsteprincippet også er et deklaratorisk princip, der gælder på private ejendomme.

Rækkevidden af gæsteprincippet som deklaratorisk princip ved tinglyste servitutter etableret ved aftale, eller ved ekspropriation, er imidlertid omtvistet og giver anledning til mange tvister ved taksationskommissioner og domstole.

Målgruppe

Kurset henvender sig først og fremmest til advokater og andre juridiske rådgivere, der beskæftiger sig med større anlægsprojekter og etablering eller omlægning af forsyningsledninger.
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, herunder lovgivning, domme og kendelser.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.