Kursus

Tinglysning og påtegning af pant

Tinglysning af pant i og påtegning på pantebreve med pant i fast ejendom – herunder landbrug, almene boliger, andre særlige ejendomstyper, biler og andelsboliger

7

lektioner

5995 DKK.

Indhold

Ejendomme, biler og andelsboliger finansieres væsentligt med sikkerhed i ejendommen, bilen eller andelsboligen. 


På dette tinglysningskursus ser vi på de forskellige pantsætningsdokumenttyper og deres brug i forhold til karakteren af pantet. 


Pantet skal sikres ved belåningen og ændring af pantebrevet mv. ved påtegning eller afgiftsoverførsel både i forhold til lovregler mv. og praktiske forhold i tinglysningssystemet og tinglysningspraksis.

Emner er bl.a.:

 • Karakteristika for og brug af de enkelte pantsætningsdokumenter
 • Omprioritering og påtegning af pantebrev
 • Prioritetsorden og prioritetskonflikter – spaltet pantebrev og påtegning, Debitorskifte og andre påtegninger
 • Afgiftspantebrev som afgiftstilgodehavender og ikke pant
 • Pant i bygninger på fremmed grund
 • Pant i ideelle andele af en ejendom/en anpart
 • Særlige regler for særlige ejendomstyper eller særlige låntagere
 • Ejerforeninger og deres sikkerhed i ejerlejligheder eller projektejerlejligheder
 • Opdatering af tingbog og digitalisering af pantebreve og mortifikation, hvis pantebrevet er bortkommet
 • Matrikulære ændringer og pant – herunder købers pantsætning og overtagelse af pant
 • Enkeltstående pantsætning af biler eller forhandlerpantsætning
 • Identifikation af bilen eller bilerne
 • Tidsgrænser og sletning af pant i biler – andre særregler for bilbogen
 • Virksomhedspant/fordringspant eller løsørepant
 • Pant i andelsboliger og identifikation af ejer af andelsbeviset
 • Sletning eller aflysning af pantebrevet, og hvad når kreditor ikke kan eller vil aflyse pantebrevet


Kurset består af faglige og praktiske oplæg fra underviserne, kombineret med erfaringsudveksling mellem deltagere og undervisere. 


Formål

Kursets formål er at give dig en specialiseret baggrund for at håndtere tinglysning af pantebreve og ændring af disse ved påtegninger. Derudover får du også input til håndtering af sikkerhed i fast ejendom, biler eller andelsboliger. 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i banker og kreditforeninger, advokater, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med pantedokumenter og påtegning på pantebreve. Kurset forudsætter mere end grundlæggende erfaring.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale – herunder viden om informationssøgning på tinglysningsretten.dk.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.