Kursus

Introduktion til planret

Planretten i teori og praksis

7

lektioner

6795 DKK.

Baggrund

Store dele af det danske areal er omfattet af planer. Planerne regulerer mu-lighederne for at anvende og bebygge fast ejendom, og de er afgørende for at realisere bygge- og udviklingsprojekter, for industrien, for den grønne om-stilling ved etableringen af vedvarende energiprojekter osv. 

Planloven fastlægger den overordnede ramme for den fysiske planlægning i Danmark. Det er derfor relevant for mange praktikere, særligt inden for fast ejendom, at have en grundlæggende forståelse af planloven og dens regule-ring og opdeling af arealer i Danmark, myndighedsprocesserne, samt øvrige centrale planretlige problemstillinger.  

 

Udbytte

Deltagere på kurset opnår en grundig, indledende indføring til planretten, her-under:

 • Overblik over planrettens regler, principper og rammer for planlægnin-gen  
 • Grundlæggende forståelse for den planretlige regulering af arealer 
 • Indsigt i centrale planretlige problemstillinger med eksempler fra aktuel praksis og virkelighedens verden. 
 • En forståelse af myndighedsprocesserne for vedtagelse af planer samt ved administrative klager. 


Indhold

På kurset behandles følgende emner:

Det kan f.eks. være en beskrivelse af hvorfor kurset er relevant lige nu – specielle udfordringer, temaer, nye love, ny retspraksis, nye bøder eller andet, der gør kurset relevant netop nu.

Emner er bla.:

 • Planloven: Formål, funktion og opbygning - planhierarki - zoneinddeling
 • Den kommunale planlægning: Kommuneplan og lokalplaner - vedtagel-se og retsvirkninger
 • Dispensationer
 • Forbud efter planloven
 • Servitutter i planretten
 • Landzonereglerne 
 • Påbud og håndhævelse 
 • Ekspropriation og overtagelse
 • Klage- og domstolsproces

 

Målgruppe

Kurset er en introduktion til planretten med neddykning i centrale emner og problemstillinger, man som advokat, ejendomsudvikler kommunal sagsbe-handler eller lignende vil møde i praksis. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.