Kursus

Ledelsesansvar i praksis

Opdateret og operationel viden om praksis og aktuelle problemstillinger

7

lektioner

6795 DKK.


Udbytte

I 2022 faldt der dom i de sidste ankesager mod ledelsesmedlemmer i banker, der blev overtaget af Finansiel Stabilitet under finanskrisen. Dermed sættes der punktum for en proces, som har givet meget ny praksis om ledelsesansvar generelt og i banker i særdeleshed. Dette kursus samler op på praksis og besvarer spørgsmålene om, hvor ledelsesansvaret i dansk ret står lige nu - og hvor det er på vej hen?

 

Kurset klæder deltagerne på til at identificere og håndtere problemstillinger vedrørende erstatningsansvar for direktion og bestyrelse. Kurset fokuserer på at gøre deltagernes udbytte operationelt ved at arbejde med eksempler på retspraksis, aktuelle sager fra dagspressen og undervisernes hverdag som specialister inden for emnet. 

 

Som deltager opnår du bl.a. følgende:

 • Opdateret og operationel viden om aktuelle trends og problemstillinger inden for emnet, herunder nyeste domspraksis og udviklingstendenser i en tid, hvor ledelsesansvar har øget bevågenhed.
 • En praktisk vinkel på, hvordan sager om ledelsesansvar forebygges og håndteres.
 • Aktuel viden om forsikringsmæssige forhold.
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger.

 

Indhold

Kurset samler op på praksis og besvarer spørgsmålene om, hvor ledelsesansvaret i dansk ret står lige nu, og hvor det er på vej hen?

 

Emner er bl.a.:

 • Er ansvarsnormen for forretningsmæssige skøn under forandring?
 • Hvilke krav stilles der til det beslutningsgrundlag, som en bestyrelsesbeslutning træffes på?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har det, at ledelsen har engagerede rådgivere som led i beslutningsprocessen?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har kommunikationen med selskabets revisor?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har (tilsyns)myndigheders ageren i forhold til selskabet?
 • Hvordan håndterer man dissener? Har man pligt til efterfølgende at søge en forkert beslutning ændret, som man ikke har deltaget i?
 • Udviklingstendenser – hvor vil vi se de nye sager om ledelsens og ejerkredsens ansvar og hæftelse?
 • Hvilken betydning har retlig regulering af virksomheders forhold, f.eks. lov om finansiel virksomhed eller GDPR-reglerne?
 • Udviklingstendenser - hvor vil vi se de nye sager om ledelsens og ejerkredsens ansvar og hæftelse?
  • Hvilket ansvar gælder de facto ledelse?
  • Er ledelsen i et moderskab ansvarlig for uagtsomme forhold i et datterselskab, f.eks. hvidvask eller deltagelse i karteller?
  • Risikerer ledelsesmedlemmer strafansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet?
 • Kan et selskabs ledelse pålægges erstatningsansvar over for selskabets aktionærer, hvis selskabet ikke overholder sin oplysningsforpligtelse til børsen?
 • Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man tegner forsikring mod ledelsesansvar og hvordan håndterer man anmeldelse under policen?
  • Hvilke begrænsninger i dækningen er sædvanlige og usædvanlige?
  • Hvad med for længst fratrådte ledelsesmedlemmer?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medlemmer af ledelsen i kapitalselskaber samt praktiserende advokater, in-house advokater/jurister og andre, der rådgiver selskaber og deres ledelse og/eller ejerkreds. Jurister fra forsikringsbranchen vil også have udbytte af kurset.


Kurset giver indblik i såvel traditionelle som aktuelle problemstillinger, underviserne ser i deres aktive virke. Kurset retter sig primært mod deltagere, der har erfaring inden for emnet, men kan også tjene som en introduktion til emnets problemstillinger.

 

Kontakt evt. en af underviserne, hvis du har spørgsmål om, hvorvidt kurset er noget for dig. 

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og dilemmaspørgsmål, og der vil blive lagt stor vægt på udveksling af erfaringer.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.