Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Arbejdsskaderetssager

I krydsfeltet mellem partstvist, proces- og forvaltningsret

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus handler om de særlige forhold, der gør sig gældende for retssager inden for arbejdsskadesikringslovens område.

På kurset får du 2 erfarne arbejdsskadeadvokaters syn på, hvordan retssager om arbejdsskader bør behandles, og navnlig hvordan arbejdsskademyndighederne bør og skal agere under retssagen, samt hvad du kan gøre, hvis de ikke gør.

Kurset omhandler også nogle af de andre særlige problemstillinger og udfordringer, der udspringer af, at sager om arbejdsskader er partstvister med en tilskadekommen på den ene side, et forsikringsselskab på den anden og en offentlig myndighed i midten.

Emner er bl.a.:


 • Formulering af påstande, sagsfremstilling og anbringender
 • Betydningen af den administrative sag for retssagen
 • Forvaltningsrettens betydning for arbejdsskademyndighedernes ageren under retssagen, herunder i forhold til bl.a. processtil, anbringender, prøvelsesgrundlag mv.
 • Bi- og hovedintervention i arbejdsskaderetssager, herunder omkostningsspørgsmålet
 • Forelæggelse for Retslægerådet
 • Alternativer til Retslægerådet - Det arbejdsmedicinske syn og skøn og anvendelsen af lægekonsulenter.
 • Betydningen af de nye regler om udtømmelse af administrativ rekurs og søgsmålsfrister – begrænsninger i prøvelsesretten
 • Retsfortabende passivitet – status
 • Retssikkerhedslovens § 68 og forvaltningsretlig genoptagelse
   


Baggrund

Ankestyrelsen har siden den 1. januar 2018 gradvist hjemtaget sine retssager fra Kammeradvokaten. I hovedparten af de arbejdsskaderetssager, der bliver ført, er det nu Ankestyrelsens egne rettergangsfuldmægtige, der giver møde i sagerne.

Under retssager om arbejdsskader er Ankestyrelsen som procespart underlagt både de forvaltningsretlige regler og retsplejelovens regler, samtidig med at de afgørelser, der er til prøvelse, vedrører partstvister mellem skadelidte og forsikringsselskaber/selvforsikrede.

Det giver både anledning til særlige processuelle udfordringer og muligheder for de rettergangsfuldmægtige og advokater som beskæftiger sig med denne type retssager.

Underviserne på kurset har ført en lang række retssager indenfor arbejdsskadesikringslovens område som advokater for både skadelidte, forsikringsselskaber, selvforsikrede og arbejdsskademyndighederne. Underviserne har derfor indsigt i de overvejelser, man gør sig under en retssag, hvad end man er repræsentant for en part eller myndigheden.

Udbytte

På kurset får du bl.a.:
 • Forståelse for arbejdsskadesagens dynamik: Indsigt i, hvordan sager om arbejdsskader udfolder sig mellem den tilskadekomne, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder
 • Ny inspiration til effektiv formulering af påstande, sagsfremstilling og anbringender i arbejdsskadesager
 • Viden om forvaltningsrettens indflydelse: Forståelse for, hvordan forvaltningsretten normerer arbejdsskademyndighedernes optræden i retten, herunder i forhold til processtil og prøvelsesgrundlag
 • Dybere indsigt i mulighederne for at tilvejebringe de nødvendige lægefaglige beviser i sagen
 • Indblik i nyeste retspraksis om retsfortabende passivitet i arbejdsskadesager.
 • Opdateret viden om de nye regler i arbejdsskadesikringsloven om udtømmelse af administrativ rekurs og søgsmålsfrister.
 

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, advokat- og rettergangsfuldmægtige samt øvrige jurister, som arbejder med retssager indenfor arbejdsskadesikringslovens område.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.